Hyundai เปิดตัวรถรุ่นพิเศษ Go! SE Model พรีเซ้นต์งานฟุตบอลโลก 2018

 เปิดตัวรถยนต์ Hyundai Go รุ่นพิเศษ2018

Hyundai ค่ายรถแดนกิมจิเกาหลีใต้ล่าสุดไดท้ า การเปิดตวัเวอร์ชั่นรถแบบ Go! SE
รุ่นใหม่ออกมาต่อเนื่องหลังจากการที่ KIA ได้ออกมายืนยันการเป็นสปอนเซอร์หลักของ FIFA World Cup ในปีน้ี

สำหรับรถรุ่นใหม่อย่าง Go! SE models นี้มาพร้อมกบัดีไซน์และโลโกข้อง KIA แบบใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ มีดีไซน์สีภายนอกแบบพิเศษ อย่าง Champion Blue Metallic ฟังชื่อแล้วเหมาะกับทีมที่เข้ารอบบอลโลก 2018 น้ีจริงๆ คำว่า Champion เหมือนคำ อวยพรให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการทันที

แถมยงัเปิดตวัรถรุ่นใหม่พรีเซน้ ตง์านบอลโลกท้งัทีเลยมีธีมที่เขา้กนั๊ เขา้กนักบั เทศกาลบอลโลกแบบน้ี นอกจากน้ีGo! SE น้นัยงัมีดีเทลในบางส่วนแตกต่างกันไปตามแต่ละโฉมย่อย เช่น โฉม i10 Model ในราคาเปิ ดตัวที่ 16,000 USD ต่อมาคือแบบ i20 Go! SE เริ่มที่ 20,300 USD ใช้เครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร ก าลัง 84 PS ล้อแม็กซ์ขนาด 15 นิ้ว ท้งัหนา้และหลงั กระจกนิรภัยรอบคัน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์LED Daytime และกระจังหน้าสปอร์ต ส่วนภายในน้นั มาพร้อมกบั หนา้จอทชัสกรีน 7 นิ้ว ไฟหน้าอัตโนมัติ ที่ปัดฝนอตัโนมตัิตามละอองน้า ฝน กล้องมองหลัง เซนเซอร์จอด ส่วนสีภายนอกน้้น

เปิดตัวแบบเดียวกบัรุ่น i10 Go! SE โฉมต่อมาคือ i30 Go! SE ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 1.0 ลิตร T-GDi ก าลัง 120 แรงม้า เปิ ดตัวท้งัแบบ 5 ประตูและ Tourer ราคา 20,100 และ 20,600 USD มาพร้อมเทคโนโลยีควบคุมอากาศภายใน เนวิเกเตอร์รุ่นใหม่และใช้สีภายนอกแบบ Micron Grey ปิ ดท้ายด้วยแบบ Tucson Go! SE ราคา 24,300 USD มาพร้อมล้อแม็กซ์ขนาด 19 นิ้ว ท้งัหนา้และหลงั ตกแต่งภายในโทนสีdark silver กล้องมองหลัง เซนเซอร์ปัดน้า ฝน มีสีภายนอกนแบบเดียวกันกับรุ่น i30